Lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

DatoLOV-2014-05-14-17
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 6
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.07.2014
EndrerLOV-1992-07-17-99
Kunngjort14.05.2014   kl. 14.15
KorttittelEndringslov til gjeldsordningsl. og dekningsl. mv.

Kapitteloversikt:

II

I lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) gjøres følgende endringer: - - - 

§ 1-4 nytt fjerde ledd skal lyde:

Gjeldsforhandling for en skyldner som er bosatt utenfor Norge, kan bare åpnes dersom

a)det er ubetenkelig med hensyn til sakens opplysning,
b)skyldneren ikke, eller bare i ubetydelig grad, har gjeld til utenlandske kreditorer, og
c)skyldneren ikke er eier av bolig eller andre formuesgoder i utlandet av vesentlig verdi med mindre det er åpenbart at saken likevel lar seg opplyse tilstrekkelig og at forholdet ikke vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene. 

§ 2-1 første ledd skal lyde:

- - -. - - -. Skyldnere som ikke er bosatt i Norge, jf. § 1-4 fjerde ledd, kan fremsette søknad for den namsmann Kongen har utpekt. 

- - -

IV. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser:

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid.
2.Endringene gjelder bare i saker hvor gjeldsforhandling åpnes etter ikraftsettingstidspunktet, med følgende unntak og særregler:
a)Endringene i § 3-4 femte ledd og § 3-5 bokstav (d) gjelder også i saker hvor gjeldsforhandling er åpnet, men hvor gjeldsforhandlingsperioden ikke er utløpt på ikraftsettingstidspunktet.
b)Endringene i § 4-8 første ledd bokstav (a) og (h), og § 4-8 annet ledd bokstav (c) gjelder også i saker hvor gjeldsforhandling er åpnet på ikraftsettingstidspunktet, dersom forslag til frivillig gjeldsordning ikke er utsendt, eller slikt forslag er blitt forkastet og tvungen gjeldsordning ennå ikke er begjært.
c)Endringen i § 4-8 første ledd (c) og § 6-2 første ledd tredje til femte punktum og § 6-3 gjelder også i saker hvor gjeldsordning er kommet i stand, men ikke avsluttet på ikraftsettingstidspunktet.
3.Kongen kan fastsette nærmere overgangsbestemmelser.
1Iflg. res. 14 mai 2014 nr. 640 trådte loven ikr. 1 juli 2014, med unntak av endringene i gjeldsordningsloven § 1-4 nytt fjerde ledd, § 2-1 første ledd tredje punktum og § 4-3 nytt annet ledd og endringen i dekningsloven § 2-7 første ledd nytt tredje punktum, som settes i kraft på et senere tidspunkt. Iflg. res. 13 juni 2014 nr. 723 trådte også endringen i gjeldsordningsloven § 4-3 og dekningsloven § 2-7 ikr. 1 juli 2014.