Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

DatoLOV-2014-06-13-22
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2014
EndrerLOV-1961-05-12-2
Kunngjort13.06.2014
KorttittelEndringslov til åndsverkloven

Kapitteloversikt:

Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9f (direktiv 2006/116 endret ved direktiv 2011/77).

II

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid.
2.Endringene i § 40 gjelder bare for musikkverk med tekst der enten musikken eller teksten var vernet i en stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 1. november 2013, og for musikkverk med tekst som er skapt etter 1. november 2013.
3.Endringene i §§ 42, 42a, 42b, 42c, 45 og 45b gjelder bare for utøvende kunstneres rettigheter til lydopptak og tilvirkeres rettigheter til lydopptak som var vernet 1. november 2013, og for slike lydopptak som er innspilt etter 1. november 2013.
4.Endringene i loven her gjelder ikke for handlinger som er utført eller rettigheter som er ervervet før loven har trådt i kraft.
5.Dersom et verk eller et lydopptak inngår i et annet opptak som er innspilt når verket eller lydopptaket etter de eldre regler ikke var vernet, kan opptaket uten hensyn til de nye vernetider offentlig fremføres frem til 1. januar 2020.
6.Med mindre annet er angitt i avtalen, skal en avtale om overdragelse av rettigheter til lydopptak som er inngått mellom en utøvende kunstner og en tilvirker før loven har trådt i kraft, gjelde i den forlengede vernetiden som følger av endringene i loven her.
1Fra 1 juli 2014 iflg. res. 13 juni 2014 nr. 722.