Lov om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv.

DatoLOV-2014-06-20-29
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2014, 01.01.2015
EndrerLOV-2005-06-10-44, LOV-2007-06-29-75
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til børsloven og verdipapirhandelloven mv.

Kapitteloversikt:

XIX

1.Lovens del I til X og del XII til XVIII gjelder fra den tid Kongen1 bestemmer.2 Kongen1 kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
2.Lovens del XI gjelder fra 1. januar 2015. Endringen gjelder for avtaler som inngås etter ikrafttredelsen. Flytting av en kontrakt etter forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11, med unntak av spare- og pensjonsavtaler med garanterte ytelser og overskuddsdeling, regnes som inngåelse av ny avtale etter bestemmelsen her.
3.Departementet kan fastsette overgangsregler.
1Finansdepartementet iflg. res. 20 juni 2014 nr. 784.
2Fra 1 juli 2014 iflg. vedtak 26 juni 2014 nr. 866 for lovens del I til X, del XII til XIV med unntak av bestemmelsene i § 13-1 til § 13-6, § 14-3, § 15-1 og § 15-2, samt del XV til XVIII. Fra 1 jan 2015 for resten av endringene i del XIV iflg. forskrift 18 des 2014 nr. 1713.