Lov om kredittvurderingsbyråer

DatoLOV-2014-06-20-30
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-16-91 fra 01.01.2017
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2015
Endrer
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
Rettet25.11.2016
KorttittelLov om kredittvurderingsbyråer

Kapitteloversikt:

§ 1.EØS-regler om kredittvurderingsbyråer

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31eb (forordning (EF) nr. 1060/2009) om kredittvurderingsbyråer (kredittvurderingsbyråforordningen) som endret ved forordning (EU) nr. 513/2011, direktiv 2011/61/EU og forordning (EU) nr. 462/2013, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.1

0Endret ved lover 17 juni 2016 nr. 30 (ikr. 3 okt 2016 iflg. forskrift 3 okt 2016 nr. 1139), 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607).
1Frd. er av plasshensyn ikke inntatt i Norges Lover. Se vedlegg til loven i Lovdatas elektroniske baser.
§ 2.Nasjonal tilsynsmyndighet

Finanstilsynet er vedkommende myndighet etter kredittvurderingsbyråforordningen som gjennomført i § 1 eller forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene.

0Endret ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607).
§ 3.Utlevering av opplysninger til EFTA-domstolen

Når EFTA-domstolen behandler en sak som angår kredittvurderingsbyråforordningen som gjennomført i § 1 eller i forskrift gitt i medhold av loven, kan enhver uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi domstolen de opplysninger som domstolen kan kreve i medhold av avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.

0Endret ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607 slik at ikrafttredelsen i tidl. § 3 ikke ble videreført).
§ 4.Tillatelse fra tingretten og bistand fra politi

Stedlig tilsyn etter kredittvurderingsbyråforordningen artikkel 23d nr. 1 som gjennomført i § 1, krever tillatelse fra tingretten.

Finanstilsynet kan kreve bistand fra politiet for å gjennomføre rettens beslutning om stedlig tilsyn.

Begjæring om tillatelse etter første ledd fremsettes av Finanstilsynet eller EFTAs overvåkingsorgan for tingretten på det stedet hvor det mest praktisk kan skje. Retten treffer sin avgjørelse ved beslutning. En anke over beslutningen har ikke oppsettende virkning. Straffeprosessloven § 201 første ledd, §§ 117 til 120 jf. § 204, § 207, § 208, § 209, § 213 og kapittel 26 samt forvaltningsloven § 15 annet ledd gjelder så langt de passer. Dersom varsel om stedlig tilsyn kan unnlates etter kredittvurderingsbyråforordningen artikkel 23d nr. 1 jf. § 1, og Finanstilsynet eller EFTAs overvåkingsorgan anmoder retten om det, skal den begjæringen retter seg mot ikke varsles om begjæringen eller beslutningen.

0Tilføyd ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607).
§ 5.Tvangsfullbyrdelse

Finanstilsynet fører kontroll med tvangsgrunnlagets ekthet etter bestemmelsene om tvangsfullbyrdelse i kredittvurderingsbyråforordningen artikkel 36d som gjennomført i § 1.

0Tilføyd ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607).
§ 6.Sanksjoner ved overtredelse av reglene om bruk av kredittvurderinger

Finanstilsynet kan ilegge foretaket overtredelsesgebyr dersom foretaket eller noen som har handlet på vegne av foretaket, har overtrådt kredittvurderingsbyråforordningen artikkel 4 nr. 1 som gjennomført i § 1 eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

Departementet kan gi forskrift om hvilke forhold som kan vektlegges ved avgjørelsen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og ved utmålingen, om standardisert utmåling og om øvre rammer for overtredelsesgebyr.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Finanstilsynet, har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger som omhandler tiltak og sanksjoner for overtredelse av kredittvurderingsbyråforordningen artikkel 4 nr. 1 som gjennomført i § 1, dersom offentliggjøring av opplysningene kan skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre de berørte parter uforholdsmessig stor skade.

0Tilføyd ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607).
§ 7.Forskrifter

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til utfylling av loven.

Departementet kan i forskrift gjøre endringer i, herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjennomført i § 1 til gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

0Tilføyd ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607).
 

Forordning (EU) nr. 1060/2009 (kredittvurderingsbyråforordningen)

0Tilføyd uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 25 nov 2016.

Tekst for informasjonsformål. 

Se her for å lese grunnrettsakten - forordning (EU) nr. 1060/2009: pdf.gif

Ikke konsolidert. Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese endringsforordning (EU) nr. 513/2011: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese direktiv 2011/61/EU (jf. artikkel 64): pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese endringsforordning (EU) nr. 462/2013: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese kredittvurderingsbyråforordningen konsolidert: pdf.gif

Uoffisiell konsolidering (uten EØS-tilpasning) av tekst fra grunnrettsakten forordning (EU) nr. 1060/2009 og endringsforordning (EU) nr. 513/2011, artikkel 64 i direktiv 2011/61/EU og endringsforordning (EU) nr. 462/2013. Engelsk tekst. 

Se her for å lese EØS-komitebeslutning nr. 20/2012: pdf.gif

Engelsk tekst. 

Se her for å lese EØS-komitebeslutning nr. 203/2016: pdf.gif

Engelsk tekst.