Lov om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

DatoLOV-2014-06-20-45
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2017-03-31-14 fra 18.04.2017
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse18.04.2017
EndrerLOV-1927-07-01-1, LOV-1935-06-07-2, LOV-2003-06-06-39
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til tinglysingsloven mv.

Kapitteloversikt:

IV

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid, og sette i kraft bestemmelser til forskjellig tid for ulike registre.
2.For pantattest som er utstedt før lovens ikrafttredelse, gjelder reglene i tinglysingsloven § 35 og burettslagslova § 6-17 annet ledd slik bestemmelsene lød før ikrafttredelsen av loven her.
3.Departementet kan gi nærmere overgangsbestemmelser.
0Endret ved lov 31 mars 2017 nr. 14 (ikr. 18 april 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 414, se denne for overgangsbestemmelser).
1Fra 18 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 414, se denne for overgangsbestemmelser.