Lov om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk)

DatoLOV-2014-08-15-58
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2015
EndrerLOV-1967-12-15-9
Kunngjort15.08.2014   kl. 16.30
KorttittelEndringslov til patentloven

Kapitteloversikt:

II

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1
2.Endringene i patentloven § 66 c gjelder bare for patenter der Det europeiske patentverkets kunngjøring av at patentet er meddelt, finner sted etter at loven har trådt i kraft.
3.Endringene i patentloven §§ 21, 31, 60 og 66 m gjelder bare for patentsøknader som leveres eller videreføres etter at loven har trådt i kraft.
4.Endringene i patentloven § 33 gjelder bare for søknader som er inngitt etter at loven har trådt i kraft.
5.Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1Fra 1 jan 2015 iflg. res. 14 nov 2014 nr. 1408.