Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.)

DatoLOV-2014-12-19-73
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2015, 19.12.2014
EndrerLOV-1949-07-28-26
Kunngjort19.12.2014   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til ftrl. og div. pensjonslover

Kapitteloversikt:

II

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse gjøres følgende endringer: 

§ 31 første ledd andre punktum skal lyde:1

Legeerklæring avgis etter et skjema som fastsettes av Pensjonskassen. 

§ 31 tredje ledd andre punktum skal lyde:1

Har pensjonisten selv krevd ny behandling etter § 30, kan Pensjonskassen bestemme at han selv skal betale omkostningene ved legeundersøkelsen.

1Disse endringene gir ingen mening etter at paragrafen er endret ved lov 7 mars 2014 nr. 5 (ikr. 1 jan 2015 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 798) som endret ved lov 20 juni 2014 nr. 24.

XII

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer,1 med unntak av del VIII, X og XI, som trer i kraft straks.

1Fra 1 jan 2015 iflg. res. 19 des 2014 nr. 1717.