Lov om endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover

DatoLOV-2014-12-19-74
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2015-12-18-103
PublisertI 2014 hefte 17
Ikrafttredelse19.12.2014, 01.01.2015
EndrerLOV-1997-02-28-19
Kunngjort19.12.2014   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til folketrygdlova mfl

Kapitteloversikt:

IX. Ikraftsetjing. Overgangsreglar.

1.- - -
2.- - -
3.Endringane i del IV trer i kraft 1. januar 2015, med unnatak av endringa av folketrygdlova § 25-5 a, som trer i kraft straks. Opphevinga av folketrygdlova § 4-14 og § 8-49 fjerde leddet tredje punktum får ikkje verknad for ferietillegg som er tent opp før ikraftsetjingstidspunktet. Departementet kan i forskrift gi nærmare reglar om kven endringane gjeld for.
4.- - -
5.Endringane i del VIII trer i kraft straks. Endringane gjeld for stønadsperiodar som tar til i 2015 eller seinare.
0Endret ved lov 18 des 2015 nr. 103.