Lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

DatoLOV-2014-12-19-84
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 17
Ikrafttredelse01.07.2016, 19.12.2014, 01.01.2015
EndrerLOV-2009-06-19-58
Kunngjort19.12.2014   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til merverdiavgiftsloven

Kapitteloversikt:

VI

Endringene under I trer i kraft straks.

Endringene under II trer i kraft 1. januar 2015.

Endringene under III trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Departementet kan gi overgangsbestemmelser.

1Fra 1 juli 2016 iflg. res. 22 jan 2016 nr. 43.

VIII

Endringene under V trer i kraft 1. januar 2015.

Følgende overgangsregler gjelder:

Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 2014.

Endringene gjelder likevel ikke for kjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 2014 dersom

a)kjøretøyene er anskaffet i henhold til bindende kjøpekontrakt inngått før 8. oktober 2014 eller
b)kjøretøyene er utleid i henhold til bindende leieavtale inngått før 8. oktober 2014.

For slike kjøretøy vil § 9-6 slik den lyder fram til 1. januar 2015 gjelde. Kjøretøyets eier kan likevel velge å påberope seg § 9-6 slik den lyder fra 1. januar 2015.