Lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven

DatoLOV-2014-12-19-87
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2015 - 31.12.2017
EndrerLOV-1999-03-26-14, LOV-2012-12-07-76
Kunngjort19.12.2014   kl. 15.50
KorttittelOvergangsregel til endringslov til skatteloven

Kapitteloversikt:

I

Ved oppheving av § 17-1 første ledd bokstav a i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), jf. lov 7. desember 2012 nr. 76 avsnitt V, gjelder følgende overgangsregel: 

Overgangsregel til endringer i skattereglene for uføreytelser

Departementet kan i forskrift gi regler om skattefradrag for inntektsårene 2015, 2016 og 2017 for skattytere som får en betydelig nedgang i netto inntekt etter skatt som følge av oppheving av skattebegrensningsregelen i skatteloven § 17-1 første ledd bokstav a.

II

Overgangsregelen trer i kraft straks med virkning for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.