Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

DatoLOV-2015-01-23-4
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.07.2015
EndrerLOV-1967-12-15-9, LOV-1980-02-08-2, LOV-1982-12-17-86, LOV-1992-06-26-86, LOV-1993-03-12-32, LOV-2003-03-14-15
Kunngjort23.01.2015   kl. 15.00
KorttittelEndringslov til panteloven m.m

Kapitteloversikt:

VII

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 De ulike endringene kan settes i kraft til forskjellig tid.
2.Endringen i patentloven § 44 sjette ledd gjelder bare for søksmål der stevning inngis etter at loven har trådt i kraft.
3.Patentloven § 44 nytt syvende ledd gjelder ikke når nektelse av registrering har funnet sted før loven har trådt i kraft.
4.Patentloven ny § 44 a gjelder ikke for rettserverv som har funnet sted før loven har trådt i kraft.
5.Endringene i patentloven §§ 52 b og 64 gjelder bare når begjæring om administrativ overprøving er fremsatt eller søksmål er tatt ut etter at loven har trådt i kraft.
6.Endringen i panteloven § 3-4 annet ledd bokstav b gjelder bare for panterett som stiftes etter at loven har trådt i kraft. Det samme gjelder for nye §§ 4-11 til 4-17 i panteloven. Panteloven § 3-4 annet ledd nytt annet punktum og endringene i panteloven § 3-7 gjelder også for panterett som er stiftet før loven har trådt i kraft.
7.Endringen i tvangsfullbyrdelsesloven § 10-3 og tvangsfullbyrdelsesloven ny § 10-13 gjelder bare når begjæringen om tvangsdekning er inngitt etter at loven har trådt i kraft.
8.Planteforedlerloven § 26 annet ledd fjerde punktum, jf. patentloven § 44 nytt syvende ledd gjelder ikke når nektelse av registrering har funnet sted før loven har trådt i kraft. Endringen i planteforedlerloven § 26 annet ledd fjerde punktum, jf. patentloven ny § 44 a gjelder ikke for rettserverv som har funnet sted før loven har trådt i kraft.
9.Endringen i designloven § 54 fjerde ledd gjelder ikke for rettserverv som har funnet sted før loven har trådt i kraft.
10.Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1Fra 1 juli 2015 iflg. res. 12 mai 2015 nr. 494.