Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

DatoLOV-2015-02-13-10
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 2
Ikrafttredelse13.02.2015
Endrer
Kunngjort13.02.2015   kl. 15.00
KorttittelLov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

§ 1.Utvalget som 27. mars 2014 ble oppnevnt av Stortingets presidentskap for å evaluere EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser/regelverk, har rett til å innhente opplysninger uten hinder av taushetsplikten i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste § 9 første ledd.
§ 2.Medlemmene av evalueringsutvalget og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, har taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke til hinder for at utvalget avgir en ugradert evalueringsrapport til Stortinget.
§ 3.Loven trer i kraft straks.