Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

DatoLOV-2015-04-24-20
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 4
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.07.2015
EndrerLOV-2005-06-17-62, LOV-2009-12-18-131
Kunngjort24.04.2015   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven

Kapitteloversikt:

II

I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen gjøres følgende endringer: 

- - - 

§ 20 skal lyde:

§ 20. Bruk av vilkår

Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter § 25.

Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottakeren eller begrense hans eller hennes handle- og valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller i andre lover.

Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om reduksjon av stønaden.

III

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

Endringene i arbeidsmiljøloven §§ 14-6 første ledd bokstav e og 14-9 nytt sjette ledd gjelder arbeidsavtaler som er inngått etter lovens ikrafttredelsestidspunkt.

1Fra 1 juli 2015 iflg. res. 24 apr 2015 nr. 399, med unntak av endringen i sosialtjenesteloven § 20.