Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

DatoLOV-2015-04-24-21
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2015
EndrerLOV-1993-06-04-58, LOV-2005-06-17-62
Kunngjort24.04.2015   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Kapitteloversikt:

III

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

Bestemmelser i tariffavtale om lavere aldersgrenser enn 70 år for opphør av arbeidsforhold kan beholdes inntil tariffavtalen utløper, jf. arbeidstvistloven § 5. Arbeidstvistloven § 5 tredje ledd gjelder likevel ikke.

Aldersgrenser i kommunal og fylkeskommunal sektor som er begrunnet på tilsvarende måte som i aldersgrenseloven § 2, gjelder inntil annet er bestemt.

Lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter at loven trer i kraft, dersom de er etablert før dette tidspunktet.

1Fra 1 juli 2015 iflg. res. 24 apr 2015 nr. 398.