Lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

DatoLOV-2015-06-19-49
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2015-12-18-120
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2015, 01.07.2015, 01.01.2019
EndrerLOV-1980-06-13-24
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til ligningsloven

Kapitteloversikt:

III

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjer ein følgjande endring: 

Ny § 10-10 skal lyde:

§ 10-10. Overtredelsesgebyr ved manglende etterlevelse av pliktene til å registrere og dokumentere kontantsalg
1. Skattekontoret kan ilegge en bokføringspliktig som forsettlig eller uaktsomt overtrer sine plikter til å registrere og dokumentere kontantsalg etter regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven § 10 a overtredelsesgebyr.
2. Gebyret skal utgjøre 15 rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelsen av gebyret skal gebyret utgjøre 40 rettsgebyr.
3. Vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til Skattedirektoratet innen tre uker.
4. Gebyret tilfaller statskassen.

IV

Endringane under I tek til å gjelde straks med verknad frå og med 1. juli 2015.

Endringane under II tek straks til å gjelde med verknad for ytingar utbetalte i 2015, men likevel slik at ytingar utbetalte i 2015 kan rapporterast samla ein gong seinast 5. januar 2016.

Endringa under III tek til å gjelde 1. januar 2019.

0Endra med lov 18 des 2015 nr. 120.