Lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

DatoLOV-2015-06-19-54
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2017, 01.01.2016
EndrerLOV-2005-06-17-67
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til skattebetalingsloven

Kapitteloversikt:

II

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) gjer ein følgjande endringar: 

§ 1-1 tredje ledd bokstav a skal lyde:

a)renter etter kapittel 11, omkostninger og gebyrer fastsatt i medhold av ligningsloven, lover som nevnt i annet ledd bokstavene a til i og kassasystemlova § 8. 

§ 1-1 tredje ledd bokstav c skal lyde:

c)tvangsmulkt etter § 5-16, lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 43, merverdiavgiftsloven § 21-1, ligningsloven § 10-6, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 5a, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 5a, tolloven § 16-16 og kassasystemlova § 7.
 

§ 10-51 bokstav c skal lyde:

c)forsinkelsesavgift etter ligningsloven § 10-1 og gebyr etter ligningsloven §§ 10-8, 10-9 og 10-10, merverdiavgiftsloven § 21-1a og kassasystemlova § 8

III

- - -

Endringane under II tek til å gjelde 1. januar 2017.