Lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

DatoLOV-2015-06-19-56
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2019, 19.06.2015, 01.01.2016
EndrerLOV-2009-06-19-58
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til merverdiavgiftsloven

Kapitteloversikt:

III

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjer ein følgjande endring: 

Ny § 21-1 a skal lyde:

§ 21-1 a. Overtredelsesgebyr ved manglende etterlevelse av pliktene til å registrere og dokumentere kontantsalg
(1) Avgiftsmyndighetene kan ilegge bokføringspliktig som forsettlig eller uaktsomt overtrer sine plikter til å registrere og dokumentere kontantsalg etter regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven § 10 a overtredelsesgebyr.
(2) Gebyret skal utgjøre 15 rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelsen av gebyret skal gebyret utgjøre 40 rettsgebyr.
(3) Vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til Skattedirektoratet innen tre uker.
(4) Gebyret tilfaller statskassen.

IV

- - -

- - -

Endringa under III tek til å gjelde 1. januar 2019.