Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) 

DatoLOV-2015-06-19-65
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.10.2015, 19.06.2015
EndrerLOV-1902-05-22-10, LOV-1914-08-18-3, LOV-1926-06-25-4, LOV-1932-06-17-2, LOV-1937-03-19-1, LOV-1937-05-13-1, LOV-1995-12-15-74, LOV-2005-05-20-28, LOV-2007-06-29-83, LOV-2007-06-29-84
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelStraffelovens ikraftsettingslov

§ 1.Ikraftsetting av straffeloven 2005

I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff skal § 4111 første ledd lyde: - - -

1Fastsetter ikrafttredelsen av loven til 1 okt 2015, se straffeloven 2005 § 411.
§ 2.Opphevelse av andre lover

Med virkning fra den tid straffeloven 2005 trer i kraft1 oppheves følgende lover:

1.lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter
2.lov 25. juni 1926 nr. 4 om straff for å delta i og medvirke til smugling på andre land
3.lov 17. juni 1932 nr. 2 om enkelte bestemmelser om fremmede konsulers rettsstilling
4.lov 19. mars 1937 nr. 1 angående forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land
5.lov 13. mai 1937 nr. 1 om forbud mot å bære uniform m.v.
6.lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse
7.lov 29. juni 2007 nr. 83 om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.)
8.lov 29. juni 2007 nr. 84 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen)
11 okt 2015, se straffeloven 2005 § 411.
§ 3.Endringer i straffeloven 2005

- - -

§ 4.Endringer i militær straffelov

Med virkning fra den tid straffeloven 2005 trer i kraft1 gjøres følgende endringer i lov 22. mai 1902 nr. 13 militær straffelov: - - -

11 okt 2015, se straffeloven 2005 § 411.
§ 5.Endringer i straffeprosessloven

Med virkning fra den tid straffeloven 2005 trer i kraft1 gjøres følgende endringer i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker: - - -

11 okt 2015, se straffeloven 2005 § 411.
§ 6.Endringer i andre lover

Med virkning fra den tid straffeloven 2005 trer i kraft1 gjøres følgende endringer i annen lovgivning: - - -

11 okt 2015, se straffeloven 2005 § 411.
§ 7.Overgangsregler

Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

§ 8.Ikrafttredelse

Loven her trer i kraft straks.