Overenskomst 1. juni 2012 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i København den 19. november 1934 om arv og dødsboskifte

DatoLOV-2015-08-28-998
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse01.09.2015
EndrerLOV-1934-11-19
Kunngjort31.08.2015   kl. 11.30
KorttittelEndring i nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte

Kunngjøring fra Justis- og beredskapsdepartementet 28. august 2015 med hjemmel i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. § 76 og lov 21. februar 1930 om skifte § 128, jf. konvensjon 19. november 1934 mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte. Overenskomst 1. juni 2012 er ratifisert for Norges vedkommende ved kgl.res. 29. mai 2015. Overenskomsten trer i kraft 1. september 2015. 

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer har kommet til enighet om følgende:

Artikkel I.

I konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i København den 19. november 1934 om arv og dødsboskifte skal følgende endringer gjøres: - - -

Artikkel II.

Bestemmelsene i denne overenskomsten kommer ikke til anvendelse dersom arvelateren er død før overenskomsten trer i kraft, og heller ikke når en gjenlevende ektefelle har sittet i uskiftet bo og den først avdøde ektefelle er død før det nevnte tidspunkt.

Artikkel III.

Overenskomsten anvendes ikke på Færøyene eller Grønland, men kan etter forhandling mellom det danske justisdepartementet og de øvrige kontraherende statenes ansvarlige departement settes i kraft med de endringer som de færøyske eller grønlandske forhold tilsier.

Artikkel IV.

De kontraherende statene kan slutte seg til denne overenskomsten gjennom å

a)undertegne uten forbehold om ratifikasjon eller godkjennelse, eller
b)undertegne med forbehold om ratifikasjon eller godkjennelse sammen med etterfølgende ratifikasjon eller godkjennelse.

Ratifikasjonserklæringene oppbevares hos det danske utenriksdepartementet.

Overenskomsten trer i kraft den første dagen i den andre måneden som følger etter den måneden da den siste kontraherende staten har deponert sitt godkjennelses- eller ratifikasjonsdokument hos det danske utenriksdepartementet. En forutsetning for ikrafttredelse er at Europaparlamentet og rådets forordning om kompetanse, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer samt anerkjennelse og fullbyrdelse av bekreftede dokumenter i samband med arv og europeisk arvebevis (EU) nr. 650/2012 gjelder i sin helhet, jf. artikkel 84 i forordningen.

Om forordningen ikke gjelder senest den dagen som er nevnt i tredje ledd, skal overenskomsten tre i kraft den dagen da forordningen gjelder i sin helhet.

Det danske utenriksdepartementet underretter de kontraherende statene om deponering av ratifikasjonsdokumentene og om tidspunktet overenskomsten trer i kraft.

Artikkel V.

Originaleksemplaret av denne overenskomsten deponeres hos det danske utenriksdepartementet som utsteder en bekreftet kopi av denne til hver konvensjonsstat.

Til bekreftelse på dette har de respektive fullmektigede undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i København den 1. juni 2012 i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, og for det svenske språks vedkommende i to tekster, en for Finland og en for Sverige, som alle har samme gyldighet.