Lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger)

DatoLOV-2015-11-20-94
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse20.11.2015 - 31.12.2017
EndrerLOV-2008-05-15-35
Kunngjort20.11.2015   kl. 14:15
KorttittelEndringslov til utlendingsloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 32 første ledd skal lyde: - - -

§ 76 annet ledd annet og tredje punktum oppheves

§ 90 femte ledd bokstav d skal lyde: - - -

§ 105 første ledd bokstav c, d og ny bokstav e skal lyde: - - -

§ 106 første ledd bokstav e, f og ny bokstav g skal lyde: - - -

§ 106 femte ledd nytt fjerde punktum skal lyde: - - -

§ 106 a første ledd bokstav i, j og ny bokstav k skal lyde: - - -

§ 107 første ledd skal lyde: - - -

II

Loven trer i kraft straks.

III

Loven oppheves fra og med 1. januar 2018.