Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

DatoLOV-2015-12-18-110
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2017, 01.01.2018
EndrerLOV-1975-06-06-29
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til eigedomsskattelova

Kapitteloversikt:

II

I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane gjøres følgende endring: 

§ 8 C-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Er verdet (taksten) for bustader sett ned ved likninga etter skatteloven § 4-10 første ledd andre eller tredje punktum, utgjer skattegrunnlaget det justerte verdet multiplisert med 2,67 for primærbustad og 0,83 for sekundærbustad.

III

Endringen under II trer i kraft straks med virkning fra og med skatteåret 2018.