Lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

DatoLOV-2015-12-18-118
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2017, 01.03.2016, 01.01.2016
EndrerLOV-2009-06-19-58
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til merverdiavgiftsloven

Kapitteloversikt:

II

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endringer: 

§ 7-2 annet ledd skal lyde:

(2) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved midlertidig innførsel av varer som nevnt i tolloven §§ 6-1 til 6-4. Det kan kreves sikkerhetsstillelse for merverdiavgift av varer som innføres midlertidig etter tolloven §§ 6-2 til 6-4.
 

§ 10-7 annet ledd annet punktum skal lyde:

Fristen kan i særlige tilfeller forlenges. 

§ 10-9 oppheves. 

§ 11-1 overskriften skal lyde:

§ 11-1. Omsetning, uttak og innførsel av varer 

§ 11-1 første ledd skal lyde:

(1) Avgiftssubjektet skal beregne og betale merverdiavgift av merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel av varer. Når andre enn avgiftssubjektet innfører varer skal den som etter tolloven er ansvarlig for toll, beregne og betale merverdiavgift.
 

§§ 11-2 og 13-3 oppheves.

IV

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2016.

Endringene under II trer i kraft 1. januar 2017.

Endringene under III trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

1Fra 1 mars 2016 iflg. res. 19 feb 2016 nr. 164.