Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg 

DatoLOV-2015-12-18-133
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Endrer
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelLov om Nye Veier AS

§ 1.Formål

Formålet med loven er å regulere overføring av rettigheter og forpliktelser i forbindelse med overføringen av private og offentlige rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg.

§ 2.Overføring av forpliktelser fra Statens vegvesen til det statlige utbyggingsselskapet for veg

Overføring av forpliktelser knyttet til prosjekter det statlige utbyggingsselskapet for veg får overført fra Statens vegvesen, skjer med frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3.Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner og tillatelser

Offentlige rettigheter, konsesjoner og tillatelser som gjelder prosjekter som utbyggingsselskapet gis ansvaret for, overføres til selskapet fra samme tid som prosjektet overføres.

§ 4.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan fastsette overgangsregler.

1Fra 1 jan 2016 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1585.