Lov om endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga)

DatoLOV-2016-01-22-1
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2016
EndrerLOV-1949-07-28-26, LOV-1983-03-04-3, LOV-1991-08-30-71, LOV-2001-06-15-87, LOV-2002-06-21-43, LOV-2002-12-13-84, LOV-2002-12-13-85, LOV-2004-12-17-90, LOV-2005-01-07-5
Kunngjort22.01.2016   kl. 15.40
KorttittelEndringslov til tjenestemannsloven mv.

Kapitteloversikt:

V. Ikrafttredings- og overgangsføresegner

1.Lova gjeld frå den tid Kongen bestemmer.1
2.Den som har rett til ventelønn eller vartpengar når lova trer i kraft, held fram med å ha retten til ventelønn eller vartpengar etter dei reglane som gjeld ved endringa.

Den som har rett til ventelønn eller vartpengar når lova trer i kraft, held fram med å ha retten til medrekning av tenestetid etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 20 første ledd bokstav f, slik den er formulert ved endringa.

Nærmare reglar om ventelønn og vartpengar kan fastsetjast av Kongen i forskrift.

1Frå 1 mars 2016 iflg. res. 22 jan 2016 nr. 44.