Lov om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen)

DatoLOV-2016-04-22-4
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 6
IkrafttredelseKongen bestemmer, 25.04.2016
EndrerLOV-1915-08-13-5, LOV-1962-06-22-8, LOV-1981-05-22-25, LOV-1992-06-26-86, LOV-1992-09-25-107, LOV-2005-06-17-90
Kunngjort22.04.2016   kl. 14.20
KorttittelEndringslov til kommuneloven mv.

Kapitteloversikt:

I

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner skal desse endringane gjerast: 

§ 28-2 a nr. 1 skal lyde: - - - 

Kapittel 5 B Samkommune blir oppheva.

II

I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene skal § 191 første ledd lyde: 

For staten er det statsministeren eller vedkommende departementschef, som tar imot forkyndelser og meddelelser; for en fylkeskommune er det fylkesordføreren; for en kommune er det ordføreren.

III

I lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal § 4 andre ledd bokstav f første punktum lyde: 

Avgjørelser som etter bestemmelse i lov bare kan treffes av kommunestyret eller fylkestinget selv, med mindre avgjørelse er truffet av formannskapet, fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 13.

IV

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal desse endringane gjerast: 

§ 81 a andre ledd første punktum skal lyde:

Retten til å begjære påtale på vegne av en fylkeskommune eller en kommune utøves av henholdsvis fylkestinget eller kommunestyret. 

§ 81 a andre ledd fjerde punktum blir oppheva. Noverande § 81 a andre ledd femte til sjuande punktum blir fjerde til sjette punktum. 

§ 81 a andre ledd sjette punktum skal lyde:

Første ledd fjerde punktum gjelder tilsvarende i tilfelle en kommune utøver virksomhet utenfor kommunen eller en fylkeskommune utøver virksomhet utenfor fylkeskommunen.

V

I lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse skal desse endringane gjerast: 

§ 1-2 overskrifta skal lyde:

Krav mot staten, fylkeskommuner, kommuner, interkommunale selskaper, regionale helseforetak og helseforetak 

§ 1-2 andre ledd skal lyde:

Pengekrav mot en kommune, fylkeskommune, et interkommunal selskap, regionalt helseforetak eller helseforetak kan ikke tvangsfullbyrdes etter kapittel 7, jf. kommuneloven § 55, lov om interkommunale selskaper § 23 og helseforetaksloven § 5.

VI

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister skal desse endringane gjerast: 

§ 1-5 andre punktum skal lyde:

Er dette et statlig organ, skal retten gi varsel om søksmålet til en kommune eller en fylkeskommune som har truffet avgjørelse i saken i tidligere instans. 

§ 2-1 første ledd bokstav b skal lyde:

Stat, kommuner og fylkeskommuner, 

§ 4-4 fjerde ledd andre punktum skal lyde:

Fylkeskommuner og kommuner har alminnelig verneting der hovedadministrasjonen ligger. 

§ 33-1 andre ledd skal lyde:

Pengekrav mot staten, en kommune, en fylkeskommune, et interkommunalt selskap, et regionalt helseforetak eller et helseforetak kan ikke sikres med arrest.

VII

1.Lova gjeld frå den tida Kongen fastset.1
2.Kongen kan setje i verk dei einskilde føresegnene til ulik tid. Kommuneloven kapittel 5 B gjeld for eksisterande samkommunar inntil dei er avvikla.
1Del I endringen i § 28-2a trer i kraft 25 apr 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 402.