IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

DatoLOV-2016-04-29-8
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-57
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-2005-06-10-51
Kunngjort29.04.2016
KorttittelEndringslov til statsborgerloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap gjøres følgende endringer: 

§ 7 første ledd bokstav f skal lyde:

f)fyller kravene om norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap fastsatt i § 8, 

§ 8 skal lyde:

§ 8. Krav om gjennomført norskopplæring, kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap

For søkere mellom 18 og 67 år er det et krav at de har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. For søkere mellom 18 og 67 år som er omfattet av rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er det et krav at de har gjennomført den opplæringen de har rett eller plikt til. Søknadstidspunktet er avgjørende for om 18-årsgrensen etter første og annet punktum er oppfylt.

For søkere mellom 18 og 67 år er det i tillegg et krav at de behersker et minimum av norsk muntlig og har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kravet om gjennomført norskopplæring, herunder om unntak, og om kravet om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kravene om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap, herunder om unntak fra kravene.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 De nye kravene gjelder for søknader om norsk statsborgerskap som er fremmet etter ikrafttredelsen.

0Endret ved lov 17 juni 2016 nr. 57.
1Trer i kraft 1 jan 2017 iflg. res. 18 nov 2016 nr. 1345.