Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget

DatoLOV-2016-05-27-13
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse27.05.2016, 27.05.2016 - 30.06.2019
Endrer
Kunngjort27.05.2016   kl. 14.00
KorttittelLov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget

§ 1.Formålet med loven

Formålet med loven er å gi utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 13. november 2015 som skal gjennomgå alvorlige barnevoldssaker m.m., tilgang på opplysninger som er nødvendige for å få utført sitt arbeid i henhold til mandatet.

§ 2.Opplysninger til utvalget

Enhver kan uten hinder av taushetsplikt gi utvalgets leder, nestleder og sekretariat de opplysningene som er nødvendige for utvalgets arbeid.

Opplysninger om navn, adresse og andre direkte identifiserbare opplysninger om dem saken direkte gjelder, skal fjernes før de øvrige medlemmene i utvalget får tilgang til dokumentene i den enkelte saken.

Gjelder til og med 30. juni 2019, se § 7.

§ 3.Taushetsplikt

Medlemmene i utvalget og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, har taushetsplikt i medhold av forvaltningsloven § 13. Forvaltningsloven §§ 13 c og 13 f gjelder tilsvarende, likevel slik at taushetsplikten først bortfaller etter 100 år.

Når personer som nevnt i første ledd mottar opplysninger som er undergitt strengere regler om taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, skal de strengere reglene gjelde. Tilsvarende gjelder dersom de nevnte personene mottar opplysninger som er undergitt taushetsplikt som først bortfaller på et senere tidspunkt enn det som følger av første ledd.

§ 4.Adgangen til å formidle opplysninger

Taushetsplikten etter § 3 er ikke til hinder for:

1.At opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder.
2.At opplysninger gis når dette er nødvendig for å innhente opplysninger til utvalget.
3.At opplysninger brukes for å oppnå det formålet de er gitt eller innhentet for.
4.At opplysninger gis etter samtykke fra den som har krav på taushet.
5.At opplysninger gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates. Slike opplysninger kan bare gis når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt.
6.At opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Gjelder til og med 30. juni 2019, se § 7.

§ 5.Behandling av personopplysninger

Utvalget kan behandle de opplysninger som er nødvendige og relevante for formålet med utvalgets arbeid, uten samtykke fra dem opplysningene gjelder. Opplysningene skal slettes når utvalget har avsluttet sitt arbeid.

Utvalget trenger ikke konsesjon etter personopplysningsloven kapittel VI.

Gjelder til og med 30. juni 2019, se § 7.

§ 6.Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak

Opplysninger som utvalget mottar i medhold av § 2, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak mot den som har gitt opplysningene.

§ 7.Ikrafttredelse og opphør

Loven trer i kraft straks. §§ 2, 4 og 5 gjelder til og med 30. juni 2019.