Lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)

DatoLOV-2016-06-17-25
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.02.2017
EndrerLOV-1949-07-28-26, LOV-1997-02-28-19, LOV-2010-06-25-28
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
KorttittelEndringslov til folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse mv

Kapitteloversikt:

VIII
Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

1.Endringene i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 24, lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-13, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 3-5, § 12-16, § 20-22, § 21-4 a, § 21-4 c, § 21-4 d, § 22-17, § 24-4 a, lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg § 3, § 6 og § 19 trer i kraft straks.
2.Endringene i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd §§ 3-23 og 17-3 trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2015.
3.Endringene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 44 trer i kraft straks. Endringene gjelder ikke når overgangen til stillingen med lavere aldersgrense skjer før loven her trer i kraft.
4.Endringene i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 3 trer i kraft 1. juli 2016.
5.Endringene i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 4-6 trer i kraft 1. juli 2016. Departementet kan gi overgangsregler.
6.Endringene i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 19-8 trer i kraft 1. september 2016.
7.Endringene i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 19-11 trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
8.Endringene i lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav b første punktum trer i kraft 1. september 2016. Departementet kan gi overgangsregler for omregningen av ytelsen med virkning fra 1. september 2016 for personer som per 31. august 2016 mottar avtalefestet pensjon.
1Fra 1 feb 2017 iflg. res. 14 okt 2016 nr. 1203.