Lov om EØS-finanstilsyn

DatoLOV-2016-06-17-30
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-16-91 fra 01.01.2017
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse03.10.2016, 01.01.2017, Kongen bestemmer
EndrerLOV-2007-06-29-75, LOV-2014-06-20-30
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
Rettet29.11.2016, 02.12.2016
KorttittelLov om EØS-finanstilsyn

Kapitteloversikt:

Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31g (forordning (EU) nr. 1093/2010), nr. 31h (forordning (EU) nr. 1094/2010), nr. 31i (forordning (EU) nr. 1095/2010) og nr. 31f (forordning (EU) nr. 1092/2010). Se EØS-komiteens beslutninger nr. 198/2016, 199/2016, 200/2016 og 210/2016, alle 30 sep 2016.

§ 1.EØS-regler om Den europeiske banktilsynsmyndighet

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31g (forordning (EU) nr. 1093/2010) om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) som endret ved forordning (EU) nr. 1022/2013, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.EØS-regler om Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31h (forordning (EU) nr. 1094/2010) om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.EØS-regler om Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31i (forordning (EU) nr. 1095/2010) om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), som endret ved direktiv 2011/61/EU, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4.EØS-regler om Det europeiske råd for systemrisiko

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31f (forordning (EU) nr. 1092/2010) om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko (Det europeiske råd for systemrisiko) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 5.Utlevering av opplysninger til EFTA-domstolen

Når EFTA-domstolen behandler en sak som angår bestemmelsene gjennomført i §§ 1 til 4 eller i forskrift gitt i medhold av loven, kan enhver uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi domstolen de opplysninger som domstolen kan kreve i medhold av avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.

0Tilføyd ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607), tidligere § 5 endret paragrafnummer til § 6.
§ 6.Forskrifter

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til utfylling av loven.

Departementet kan i forskrift gjøre endringer i, herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjennomført i §§ 1 til 4 til gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

0Endret ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607), endret paragrafnummer fra § 5.
§ 7.Endringer i andre lover

1. I lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel gjøres følgende endringer: 

- - - 

Ny § 13-6a skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29bc (forordning (EU) nr. 648/2012) om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til gjennomføring av denne bestemmelsen.

 
§ 8.Ikrafttredelse og overgangsregler

Loven gjelder fra den tid1 Kongen2 bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid. Kongen kan gi overgangsregler.

0Endret ved lov 16 des 2016 nr. 91 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1607), endret paragrafnummer fra § 6.
1Fra 3 okt 2016 for § 1 til § 6 og § 7 nr. 2 iflg. forskrift 3 okt 2016 nr. 1139.
2Finansdepartementet iflg. res. 17 juni 2016 nr. 714. Verdipapirhandelloven § 3-14a trer i kraft 1 jan 2017 iflg. vedtak 16 des 2016 nr. 1608.
 

Forordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet)

0Tilføyd uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 29 nov 2016, endr 2 des 2016.

Tekst for informasjonsformål. 

Se her for å lese grunnrettsakten – forordning (EU) nr. 1093/2010: pdf.gif

Ikke konsolidert. Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese endringsforordning (EU) nr. 1022/2013: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese forordning om Den europeiske banktilsynsmyndighet konsolidert: pdf.gif

Uoffisiell konsolidering (uten EØS-tilpasning) av tekst fra grunnrettsakten forordning (EU) nr. 1093/2010 og endringsforordning (EU) nr. 1022/2013. Engelsk tekst. 

Se her for å lese EØS-komiteens beslutning nr. 199/2016 pdf.gif

Engelsk tekst.

Forordning (EU) nr. 1094/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner)

Tekst for informasjonsformål. 

Se her for å lese grunnrettsakten – forordning (EU) nr. 1094/2010: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese EØS-komiteens beslutning nr. 200/2016: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016).

Forordning (EU) nr. 1095/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)

Tekst for informasjonsformål. 

Se her for å lese grunnrettsakten – forordning (EU) nr. 1095/2010: pdf.gif

Ikke konsolidert. Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese direktiv 2011/61/EU (jf. artikkel 65): pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese forordning om Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet konsolidert: pdf.gif

Uoffisiell konsolidering (uten EØS-tilpasning) av tekst fra grunnrettsakten forordning (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2011/61/EU artikkel 65. Engelsk tekst. 

Se her for å lese EØS-komiteens beslutning nr. 201/2016: pdf.gif

Engelsk tekst.

Forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko (Det europeiske råd for systemrisiko)

Tekst for informasjonsformål. 

Se her for å lese grunnrettsakten – forordning (EU) nr. 1092/2010: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese EØS-komiteens beslutning nr. 198/2016: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016).