IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)

DatoLOV-2016-06-17-31
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 8
IkrafttredelseKongen bestemmer
EndrerLOV-2009-06-19-58
Kunngjort17.06.2016
KorttittelEndringslov til merverdiavgiftsloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endringer: 

§ 2-1 sjette ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Plikten til å være registrert ved representant gjelder likevel ikke avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav. 

§ 2-1 åttende ledd nytt annet punktum skal lyde:

Departementet kan også i forskrift gi regler om registrering ved representant og kan herunder fastsette vilkår for at et avgiftssubjekt skal anses å være hjemmehørende i en stat, at ikke effektiv bistand kan utløse plikt til å være registrert ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgiften, og at adgangen til registrering uten representant som er ansvarlig for at merverdiavgiften blir betalt, skal være betinget av at avgiftssubjektet stiller økonomisk sikkerhet.

III

Lovens del I trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Lovens del II trer i kraft straks.