IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringar i lov om eigedomsskatt til kommunane

DatoLOV-2016-06-17-35
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-1975-06-06-29
Kunngjort17.06.2016
KorttittelEndringslov til eigedomsskattelova

Kapitteloversikt:

I

I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane blir det gjort følgjande endring: 

Tittelen til lova skal lyde: - - -

II

I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane blir det gjort følgjande endringar: 

§ 7 ny bokstav e skal lyde:

e)Fritidsbustader 

§ 13 andre ledd skal lyde:

Ved første gongs utskriving på bustader og fritidsbustader som følgje av overgang til nytt utskrivingsalternativ skal skatten for slik eigedom vere kr 2 for kvart kr 1000 av takstverdet. Reglane i første leden andre punktum flg. gjeld tilsvarande. 

Noverande andre ledd blir nytt tredje ledd.

III

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Endringane under II tek til å gjelde frå 1. januar 2017.