IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)

DatoLOV-2016-06-17-48
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2017
EndrerLOV-1999-07-02-63
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
KorttittelEndringslov til pasient- og brukerrettighetsloven mv.

Kapitteloversikt:

II

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: 

§ 2-4 femte ledd oppheves. Nåværende § 2-4 sjette ledd blir § 2-4 femte ledd.

IV

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

1Del I, III og IV trer i kraft straks iflg. res. 17 juni 2016 nr. 706. Del II 1 juli 2017 iflg. res. 22 mai 2017 nr. 622.