Lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

DatoLOV-2016-06-17-58
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 8
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.01.2017
EndrerLOV-2005-06-10-51, LOV-2008-05-15-35
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
Rettet03.01.2017 (§ 62 bokstav f)
KorttittelEndringslov til utlendingsloven mv.

Kapitteloversikt:

I

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer: 

- - - 

§ 51 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:

Oppholdstillatelse etter bestemmelsene i kapittelet her kan nektes dersom familielivet kan utøves i et trygt land som familien samlet sett har sterkere tilknytning til, og referansepersonen har

a)oppholdstillatelse som flyktning, jf. § 28,
b)oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. § 35 tredje ledd, eller
c)kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, jf. § 34.

Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift, herunder unntak fra tredje ledd. 

§ 60 nytt femte ledd skal lyde:

Det er et vilkår for oppholdstillatelse at utlendingen skal oppholde seg i Norge minst seks måneder i en tillatelsesperiode på ett år. Dette gjelder likevel ikke dersom formålet med tillatelsen eller andre forhold ved tillatelsen tilsier det. Kongen kan fastsette nærmere regler og unntak i forskrift. 

§ 60 nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd. 

§ 62 første ledd bokstav d til f skal lyde:

d)- - -
e)- - -
f)utlendingen har vært selvforsørget de siste tolv månedene.

III

I lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) gjøres følgende endringer: 

§ 16 skal lyde:

For søkere som er statsløse gjelder ikke vilkårene i § 7 første ledd bokstav b, e og h. Statsløs søker som på søknadstidspunktet har fylt 18 år, må likevel ha oppholdt seg i riket de siste tre årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Oppholdstid eller flere søknadsperioder medregnes i treårsperioden.

Søkere som ved egen handling eller unnlatelse har valgt å være statsløs, eller som på en enkel måte kan bli statsborger av et annet land, omfattes ikke av paragrafen her.

IV

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
2.Kongen kan fastsette overgangsregler.
1Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 9, § 32, § 34, § 66 første ledd, § 92, § 105, § 106, § 106a og ny § 94a trer i kraft 1 sep 2016, endringen i § 28 trer i kraft 1 okt 2016, iflg. res. 26 aug 2016 nr. 1005, endringene i § 62 annet til syvende ledd, § 90, § 100 og § 100 a trer i kraft 1 okt 2016, iflg. res. 30 sep 2016 nr. 1136, endringene i § 66 annet ledd bokstav a og b og § 108 annet ledd bokstav a trer i kraft 21 okt 2016 iflg. res. 14 okt 2016 nr. 1204. Endringene i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere trer i kraft 1 jan 2017 iflg. res. 2 des 2016 nr. 1427, endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 40 annet ledd, § 41 fjerde ledd, ny § 41a og § 62 første ledd bokstav d og e trer i kraft 1 jan 2017, iflg. res 16 des 2016 nr. 1588, se denne.