Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

DatoLOV-2016-09-09-80
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse09.09.2016
EndrerLOV-2000-06-23-54
Kunngjort09.09.2016   kl. 14.30
KorttittelLov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

Kapitteloversikt:

Se tidligere lov 23 juni 2000 nr. 54. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 63 (forordning (EF) nr. 80/2009).

§ 1.Gjennomføring av forordning

EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 63 (forordning (EF) nr. 80/2009) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2299/89 gjelder som norsk lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Innhenting av opplysninger

Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen de opplysningene organet kan kreve i henhold til rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 63 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.

Innenfor de rammene som følger av rettsakten som er nevnt i første ledd, har enhver rett til uten hinder av taushetsplikt å besvare henvendelser fra EU-kommisjonen og EU-domstolen.

§ 3.Økonomiske reaksjoner

EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak, sammenslutninger av foretak eller fysiske personer økonomiske reaksjoner for forsettlig eller uaktsom overtredelse av rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 63 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, samt vedtak fattet i medhold av bestemmelsene i den nevnte rettsakten.

§ 4.Virkeområde

Loven gjelder kun innenfor EØS-området.

§ 5.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Fra den tid loven trer i kraft oppheves lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v.

Forordning

Se her for å lese forordning (EF) nr. 80/2009: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.