IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)

DatoLOV-2016-09-16-81
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 12
IkrafttredelseKongen bestemmer
EndrerLOV-1983-03-11-8, LOV-2007-06-15-40
Kunngjort16.09.2016   kl. 14.30
KorttittelEndringslov til reindriftsloven mv.

Kapitteloversikt:

I

I lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift gjøres følgende endringer: 

Kapittel 12 skal lyde:

Kapittel 12 Reingjerde mot Finland m.m.

§ 81. Reingjerdekonvensjonen 2014

Konvensjon 9. desember 2014 mellom Finland og Norge om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område gjelder som norsk lov. Departementet fastsetter hvilke organer som på norsk side skal utøve myndighet etter konvensjonen artiklene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 og 18.

Dersom en norsk reineier forsettlig eller uaktsomt forårsaker at vedkommendes rein kommer inn på finsk område, kan norsk myndighet søke regress hos reineieren for erstatning som den har betalt til finsk myndighet i henhold til konvensjonen. 

Nåværende kapittel 12 blir nytt kapittel 13. 

Nåværende §§ 81 til 83 blir §§ 82 til 84.

II

Lov 11. mars 1983 nr. 8 i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker oppheves.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.