Lov om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)

DatoLOV-2016-12-16-93
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 17 s 2683
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-2005-06-17-85
Kunngjort16.12.2016   kl. 15.45
KorttittelEndringslov til finnmarksloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal § 43 første til fjerde ledd lyde: - - -

II

1.Loven gjelder fra den tid1 Kongen bestemmer.
2.Loven får bare anvendelse for søksmål som reises etter 8. desember 2015, for så vidt gjelder utgifter pådratt etter lovens ikrafttredelse.
11 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1609.