Lov om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)

DatoLOV-2017-03-31-14
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse18.04.2017
EndrerLOV-1935-06-07-2, LOV-1981-05-22-25, LOV-1988-05-13-26, LOV-1992-06-26-86, LOV-1999-07-16-66, LOV-2003-06-06-39, LOV-2003-09-12-93, LOV-2008-05-15-35, LOV-2014-06-20-45, LOV-2016-05-27-15
Kunngjort31.03.2017   kl. 14.45
KorttittelEndringslov til tinglysingsloven mv. (teknologinøytralitet)

Kapitteloversikt:

XI

1.Loven gjelder fra den tid Kongen fastsetter.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid, og sette i kraft bestemmelser til forskjellig tid for ulike registre.
2.For tvangsgrunnlag som nevnt i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav a som foreligger på tidspunktet for ikrafttredelsen, er gjeldsbrevet tvangsgrunnlag for utenrettslige inndrivingskostnader og renter bare i den grad det inneholder vedtakelse av at også renter og slike kostnader kan drives inn uten søksmål.
3.Departementet kan gi nærmere overgangsbestemmelser.
1Fra 18 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 414, se denne for overgangsbestemmelser.