OPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVET

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).

DatoLOV-1902-05-22-10
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertISBN 82-504-1014-9
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Endrer
KorttittelStraffeloven 1902 - strl. 1902

Loven er opphevet ved lov 20 mai 2005 nr. 28, som endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). Lovens tittel endret ved lov 23 jan 1998 nr. 9 (korttittel tilføyd). - Se lover 13 des 1946 nr. 14, 28 mai 2010 nr. 16. - Jf. tidligere NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23 sep 1763, instrukser 9 des 1746 og 5 juni 1776), 8 okt 1725, 17 mars 1741, 7 feb 1749, 20 nov 1750, 5 feb 1751, 23 feb 1752, 18 des 1767, 27 apr 1771, 20 feb 1789, 27 sep 1799, 19 apr 1805, 28 sep 1813, lover 25 okt 1815, 20 aug 1842, 27 mai 1854, 4 juli 1857, 9 juni 1866, 4 mai 1872, 3 juni 1874, 30 apr 1877, 29 mai 1879, 9 juni 1883, 6 juni 1884, 21 juni 1886, 6 juli 1887, 29 juni 1888 nr. 2, 29 juni 1889, 28 juni 1890, 6 juli 1891, 18 juni 1892, 2 mai 1894, 23 juli 1894 og 6 juni 1896.

Kort om loven:

Straffeloven 1902 er inndelt i tre deler. Loven sondrer mellom forbrytelser, som er omtalt i straffelovens annen del og forseelser, som er omtalt i straffelovens tredje del. Straffbare handlinger som omtales i andre lover er forbrytelser dersom de kan medføre fengsel i minst tre måneder.

Første del inneholder bl.a. definisjoner, strafferettens virkekrets og oppregning av de ulike strafformer. Videre gis regler om betingelser for straffbarhet, straffansvar for foretak, forsøk, betinget dom og grunner til at straffen kan settes ned eller forhøyes, samt om opphør av straff og påtalen.

Annen del angir de ulike forbrytelser: Dette gjelder forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet, forbrytelser mot Norges statsforfatning og statsoverhode og forbrytelser med hensyn til utøvelsen av statsborgerlige rettigheter. Videre omtales forbrytelser i den offentlige tjeneste, forbrytelser mot den offentlige myndighet, forbrytelser mot den alminnelige orden og fred, allmennfarlige forbrytelser, falsk forklaring og anklage og penge- og dokumentfalsk. Annen del omtaler også seksualforbrytelser, forbrytelser med hensyn til familieforhold, forbrytelser mot den personlige frihet og forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Annen del gjør også rede for reglene om ærekenkelser, underslag, tyveri og ulovlig bruk, utpressing og ran, bedrageri, økonomisk utroskap og korrupsjon. Forbrytelser i gjeldsforhold, skadeverk, åger og lykkespill, forbytelser i sjøfartsforhold, heleri og hvitvasking og forbrytelser i trykt skrift blir det også redegjort for.

Tredje del behandler ulike forseelser, som er mindre alvorlige straffbare handlinger. Dette omfatter forseelser i den offentlige tjeneste, mot den offentlige myndighet og mot den alminnelige orden og fred, forseelser med hensyn til den alminnelige sunnhet, forseelser mot den alminnelige tillit, mot sedelighet , mot person og mot formuesrettigheter, forseelser med hensyn til privat tjenesteforhold, forseelser i sjøfartsforhold og i trykt skrift.

Loven erstatter en rekke tidligere lover. Straffeloven 1902 er ment å bli erstattet av Straffeloven 2005. Denne loven er vedtatt, men er ennå ikke satt i kraft med unntak av bestemmelsene om folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse.