Forskrift om Haldenvassdragets kanalselskap.

DatoFOR-1855-10-03-4074
Publisert
Ikrafttredelse03.10.1855
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaldenvassdraget, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Haldenvassdraget

Fastsatt ved kgl.res. 3. oktober 1855 om Tilladelse til Kanalisation fra Stenselven til Birkelangen og om Statuter for Kanalinteresentskabet m. V.

1)At det i medhold af Lov om Sænkning eller Udtapning af Indsøer og Myrstrekninger med videre af 31te Mai 1848 tillades det i Henhold til Storthingets Beslutning af 20de April 1854, der ved kgl. Resolution af 16de Mai s. A. naadigst er befalet tagen tilfølge, dannede Aktieselskab til Farbargjørelse af det fredrikshaldske Vasdrag at udføre de til Kanalisering af den melloem Birkelangen Sø i Hølands Præstegjelde, Akershus Amt, og Stenselven i Bergs Præstegjeld, Smaalenenes Amt, liggende Del af Vasdraget fornødne arbeider, overensstemmende med den af Kanaldirektør, Ingeniørkaptein Røyem for Vasdragets Farbargjørelse under 21de Oktober 1853 afgivne Plan, dog paa følgende Betingelser:
a)at Arbeiderne udføres under en af Departmentet for Indre forordnet Kontrol, der har at føre Tilsyn med, saavel at de istandbringes i Overensstemmelse med den nysnævnte Plan, som at de i enhver Henseende udføres forsvarligen.
b)at Aktieselskabet skal være pligtigt til at finde sig i samtlige Bestemmelser, som af Kongen maatte vorde trufne med Hensyn til ovennævnte Kanalanlægs Forhold til en fremtidig mulig Kanalforbindelse over Ottei mellem det ovennævnte Vasdrag og Indsøen Stora Lee eller mellem Femsøen og Fredrikshald, hvad enten saadan maatte komme istand for offentlig eller privat Regning.
c)at Afgiften af enhver Slags Benyttelse af Kanalen fastsættes ved et af Kongen approberet Regulativ.
2)At følgende Mænd udnævnes til efter nærmere Rekvisition fra ovennævnte Aktieselskabs Direktion at bestemme, hvorvidt og i bekræftende Fald hvilken Erstatning der maatte tilkomme enhver Vedkommende for Afgivelse eller Forringelse af eller Skade paa Grund, Eiendom, Indretninger eller Eiendomsherligheder, foranlediget ved de til Farbargjørelse af Vasdraget ved de 3de Fosse, Strømsfos, Ørjefos og fosserfos iværksættendes Arbeider, nemlig:

(her følger Under- og Overskjønsmændenes Navne.)

3)At den af de private Interessenter i ovennævnte Aktieselskab indgivne underdanigste Ansøgning om, at Omkostningerne ved de afholdende Taxter til Bestemmelse af Erstatningen fro Grundafstaaelse m. V. i Anledning af fornævnte Foretagende maa udelt udredes af det Offentlige, ikke indvilges.
4)At vedlagte Udkast til Statuter for bemeldte Aktieselskab approberes som gjældende fra den Tid, da Kanaliseringen af Stenselven er bleven af det offentlige erkjendt fyldestgjørende udført, samt
5)at Amtmanden i Smaalenenes Amt, Sibbern, i Medhold af disse Statuters § 3 beskikkes til Medlem af oftmeldte Aktieselskabs Direktion.