Forskrift om grenseregulering, Lier og Nedre Eiker kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1946-06-28-3
PublisertI 1946 s 315 II 1946 s 232
Ikrafttredelse28.06.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forLier og Nedre Eiker kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1og LOV-1938-06-10-6-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenser, Lier og Nedre Eiker

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1946. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. juni 1964 overgår til kjøpstaden Drammen fra Lier kommune i Buskerud fylke gnr. 10, bnr. 1 Øren, gnr. 11, bnr. 1 Hotvedt og gnr. 12, bnr. 1 Strøm, for så vidt eiendommene ligger mellom kjøpstadens nåværende grense og følgende nye grenselinje:

Den nye grenselinje tar av fra den gamle litt nordøst for bystein 20 i det gjerdehjørnet hvor grensen mellom Stoppen skog ( gnr. 31,bnr. 2) og Støm skog ( gnr. 12, bnr. 1) støter til den gamle bygrense. Fra dette punkt føres grensen for Drammen kommunes eiendom , gnr. 12, bnr. 1 mot Stoppen skog (gnr. 31, bnr.2), Vivelstad ( gnr. 39, bnr. 1) og Vivelstad ( gnr. 39, bnr. 4 og 23) til gjerdehjørnet i kudalen, hvor det er satt ned jernbolt. Fra dette punkt går bygrensen rettlinjet til bystein 26.

§ 2.Den nye grenselinjen etter § 1 skal på statskassens bekostning merkes med grensesteiner ved en åstedsforretning som holdes av personer Justisdepartementet oppnevner. Forretningen stadfestes av kongen.
§ 3.De deler av Lier herred som etter § 1 overgår til kjøpstaden Drammen, skal fra 1. juni 1946 utgå av landets matrikkel og i en hver henseende høre under kjøpstaden.