Forskrift om grenseregulering, Aker og Oppegård kommuner Akershus.

DatoFOR-1946-10-11-2
PublisertII 1946 s 490
Ikrafttredelse11.10.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forAker og Oppegård kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Aker m.fl.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 11. oktober 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1983 bestemmes:

I.Fra det tidspukt fylkesmannen fastsetter føres gnr. 192 bnr.1, gnr. 192 bnr. 2 og gnr. 192 bnr 3 i Aker herred i Akershus fylke over til Oppegård herred i samme fylke.
II.Herredsgrensen mellom Aker og Oppegård skal fra samme tidspunkt på nedennevnte strekning gå slik: Den begynner i nordvestre hjørne av Ski herredsgrense ved bekken omlag 600 m sør for stuebygningen på garden Meklenborg i Asker, går først om lag 120 m i vestlig retning av en merket furu i sørvestre hjørne av eiendommen Meklenborg og deretter noe mot nordvest i bein linje over jernbolten i Norges Geografiske Oppmålings trigonometriske punkt like sørvest for brannvakttårnet på Grønnliåsen til et punkt i den gamle herredsgrense i austkanten av den gamle Prinsdalsveg ved garden Ormerud, 153 mo.h.
III.De personer som ved overføringen bor på overføringsområdet, skal i henhold til kommunevalglovens bestemmelser, ansees som bosatt i Oppegård herred fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte område.