Forskrift om grenseregulering, Eigersund og Egersund kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1946-12-13-2
PublisertII 1946 s 749
Ikrafttredelse13.12.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund og Egersund kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Eigersund

Fastsatt ved kgl. res. 13. desember 1946. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. januar 1947 overgår til kjøpstaden Eigersund de deler av Eigersund herred i Rogaland fylke som ligger mellom kjøpstaden nåværende grenser og følgende nye grenselinje:

Den nye grense tar opp ved bygrensen ved Prestegårdsveien og går langs denne opp mot Prestegården til det nedenfor prestegårdens hovedbygning oppsatte hagegjerde, derfra i rett linje på gjerdet til det vestenfor uthusbygningen liggende ufestede jordstykke, går så langs dette gjerdet mot Varberg og derfra etter bumarksgjerdet ned til den nåværende bygrense.

§ 2.De deler av Eigersund herred som etter § 1 går over til Egersund, skal fra 1. januar 1947 gå ut av landets matrikkel og i enhver henseende høre under kjøpstaden. Dette skal dog ikke ha noen virkning for den odel som 31. desember 1946 måtte hvile på jord i dette område.
§ 3.De personer som 1. januar 1947 er bosatt på det område som etter § 1 overføres til Egersund, skal med hensyn til bestemmelsene i kommunevalglovgivningen anses som bosatt i Egersund kommune fra det tidspunkt de sist tok bopel på byutvidelsesområdet.
§ 4.Personer som har hjemstavn i Eigersund og som 1. januar 1947 bor - eller hvis de da er flyttet fra herredet - hadde siste bolig innen byutvidelsesområdet, skal ha sin fattighjemstavn i Egersund kommune.
§ 5.Kirke- og undervisningsdepartementet bemyndiges til å treffe de forføyninger med hensyn til omberegning av de geistlig tjenestemenns lønninger i de to kommuner som denne resolusjon måtte nødvendiggjøre.
§ 6.Bygninger på de strekninger som ved denne lov innlemmes i Egersund, nyter ikke godt av det nedslag i brannkontigenten som i medhold av lovgivningen om Norges brannkasse er eller måtte være tilstått bygninger innen de eldre byområder. Om og i hvilken utstrekning noe slikt nedslag i tilfelle skal tilstås noen del av bebyggelsen på det innlemmede området bestemmes etter reglene i lovgivningen om Norges brannkasse.

I byutvidelsesområdet skal det inntil annerledes bestemmes av vedkommende departement, være tillatt å oppføre trebygninger i samsvar med reglene i §§ 114 og 115 i bygningsloven av 22. februar 1924.