Forskrift om endringer i prestegjeld, Østre Aker prestegjeld, Vestre Aker prestegjeld, Oslo.

DatoFOR-1947-03-07-3
PublisertII 1947 s 73
Ikrafttredelse01.04.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Aker prestegjeld, Østre Aker prosti, Grorud prestegjeld, Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. i prestegjeld, Østre Aker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. mars 1947. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Kallskapellaniet i Østre Aker prestegjeld blir å nedlegge fra 1. april 1947.
II.Fra samme tid blir Østre Aker prestegjeld å dele i to selvstendige prestegjeld som blir å benevne Østre Aker og Grorud etter følgende delingslinjer:

Grensen går ut fra herredsgrensen mot Lørenskog sør for Mariholtet i delet mellom Ellingsrud, gnr. 109, og (Rustad) gnr. 167 ved plassen Dalbak. Følger dette delet etter en bekk i svinger i nordvestlig retning gjennom Mariholtputten til et punkt 350 meter øst for nordenden av Hauktjern. Går herfra rett nord 600 meter og bøyer så vestover i en nordlig bue til sørenden av Kroktjern. Gjennomskjærer dettes vestlige del, og fortsetter rett nordover gjennom dråg og myr til nordenden av S. Puttjern, (Lindbergputten). Herfra følger grensen delet mellom Søndre Lindeberg, gnr. 113, Holtet gnr. 115, Trosterud gnr. 142 og førnevnte gnr. 167 i en nordvestlig bøyning til et punkt 250 meter nord for Lutvann, herfra i nordvestlig retning på øst- og vestsiden av en vei til 100 meter vest for plassen Bråten. Herfra i sørvestlig retning til en dam i delet mellom Trosterud gnr. 142 og Haugerud gnr. 141. Herfra følger grensen dette delet etter en bekk i nordvestlig retning og videre etter samme bekk delet mellom Stubberud gnr. 116 og Breivoll gnr. 119, til veien der fører fra Strømsveien til Haugerud. Følger denne til Strømsveien, hvis østside følges 105 meter, til delet mellom Arveset og Grav gnr. 117 og 118 og Hovin (Volla) gnr. 122. Herfra følger grensen dette delet først vestover (nord for husene på Volla) og deretter nordover langs østsiden av en vei og videre dreiende i østlig retning like nord for en plass til sørvestsiden av en av Loelven dannet buktning. Herfra danner Loelven grense ca. 90 meter i nordlig retning til den opptar en fra nord og vest kommende bekk, der danner dele mellom Veitveit gnr. 89 og Linderud gnr. 88. Følger så dette dele i nordlig og vestlig retning og videre i nordlig retning over Trondheimsveien og mellom plassene Linderudsletta til en vei til Tonsenplassen, følger denne vei og videre øst for for Linderudsplassen og Tonsenplassen til delet mellom Rødtveit gnr. 90 og Tonsen (skog) gnr. 85. Følger dette dele nordover, vest for plassen Sølidalen, til sørvestenden av Alunsjøen, skjærer denne i østlig og nordlig retning til utløpet av bekken fra Revtjern, hvilken bekk, der danner delet mellom Ammerud gnr. 95 i øst og Disen gnr. 86 og Linnerud gnr. 88 i vest, følges nordover i en vestlig bøyning gjennom Revtjern og videre til herredsgrensen mot Nitedal like øst for Grisputten. Følger så herredsgrensen mot Nitedal, Skedsmo og Lørenskog tilbake til utgangspunktet ved Dalbak.

Den nye menighetsgrense faller sammen med gårdsnr.-delene.

Det nye menighetsområde omfatter 31 gårdsnr. (gnr. 89 til 118 + 142) og utgjør 40 kvadratkilometer.