Forskrift om deling av Austerheim kommune, Hordaland.

DatoFOR-1947-04-18-3
PublisertII 1947 s 144
Ikrafttredelse18.04.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustrheim og Fedje kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunedeling, Austrheim

Fastsatt ved kgl. res. 18. april 1947. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter landkommunelovens § 1 bestemmes:

1.Fra 1. juli 1947 deles nåværende Austrheim herred i 2 herreder, Austrheim og Fedje, svarende til de nåværende sokn av samme navn.
2.Delingen skjer for øvrig på de vilkår som er foreslått i Austrheim herredstyre vedtak av 27. mars 1946.
3.Soknestyrene i Austrheim og Fedje fungerer som herredstyrer i de respektive nye herreder for resten av inneværende valgperiode. For samme tidsrom velger de nevnte herredstyrer - før de trer i ordinær funksjon - 3 formenn med varaformenn og medlemmer av de foskjellige styrer og råd som skal opprettes etter særlig lover.
4.For resten av inneværende valgperiode skal forliksrådet for det nåværende Austrheim herred være felles for de nye herreder. For nevnte tidsrom skal der ikke foretas nytt valg på lagrettsmenn, domsmenn og rettsvitner. De nå valgte fortsetter i sine verv.
5.Personer som i medhold av gjeldende lovgivning driver kjøpmannshandel i det nåværende Austrheim herred, skal ha rett til å fortsette sin næring innen det av de to nye herreder hvor vedkommende faste utsalgsted eller forretningssted ligger. Vedkommende departement gir nærmere forskrifter til gjennomføring av denne bestemmelse.