Forskrift om grenseregulering, Kvikne kommune, Hedmark, Rennebu, Soknedal og Budal kommuner, Sør- Trøndelag.

DatoFOR-1947-05-02-2
PublisertII 1947 s 187
Ikrafttredelse02.05.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvikne kommune, Hedmark, Rennebu, Soknedal og Budal kommuner Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Kvikne m.fl.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. mai 1947. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter landkommunelovens § 1 bestemmes at inndelingsgrensen mellom Kvikne herred i Hedmark fylke og herredene Rennebu, Sokndal og Budal i Sør- Trøndelag fylke på nedennevnte strekning skal gå slik:

Fra sammenløpet Byna og Gisna, hvor Opdal herred i Sør-Trøndelag fylke motstøter, trekkes grensa nordetter Gisna og Orkla, til der hvor Jønåa faller ut i Orkla, så i østlig hovedretning oppetter Jønåa til der hvor den i skogbandet som en liten bekk kommer ut av en stor myr og skjærer seg ned gjennom er tydelig markert skar, herfra østover til der hvor en liten sildrebekk fra vest faller ut i Dødvatnet på det sted hvor rektangelkartets fylkesgrenselinje treffer vatnet, videre tvers over Dødvatnet til innerst i Vika på nordsida av den tangen som stikker ut i vatnet på den østre stranda, herfra østover til der hvor fjellbekken vinkler nordover, videre i østsørøst oppetter fjellbekken til der hvor den vinkler sør-nord til øst-vest og herfra til rektangelkartets «Kongsvarden» på Risenåsen. Fra «Kongsvarden» sør-østover til høgdepunkt 1189 ved den gruva som er avlagt på kartet nordligst i Sandfjellpartiet, herfra litt sørøst til høgdepunkt 1242 på Sandefjellet, videre i omtrent samme retning til høgdepunkt 1260 i samme fjellparti, så øst litt sør til der hvor Hiåen renner ut i Store Hiåsjøen, videre i omtrent samme retning til høgdepunkt 1243 på Blåorfjellet herfra i samme retning til den sør-vestre vika i Store Ensjøen, så østetter den søre stranda av Store Ensjøen til den sørøstre vika i vatnet, videre i øst-nordøst til høgdepunkt 1104 vestlig på Dølbukammen, herfra østover til høgd 1124 i samme fjallparti, derfra videre i østsørøst til sørligste høgdepunkt på rektangelkartets Gråkneppå (uten høgdetall), herfra i sør litt vest til Rundhøgda (1154) og videre sørøstlig til sørenden av sørligste og største av rektangelkartets Budalstjønn.

Hvor ikke noe annet fremgår av beskrivelsen, går grensa rettlinjet mellom punktene.