Forskift om grenseregulering, Farsund, Lista og Spind kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1948-03-19-1
PublisertI 1948 s 220 II 1948 s 106
Ikrafttredelse19.03.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1og LOV-1938-06-10-6-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Farsund m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. juli 1948 går over til Farsund by følgende deler av Lista herred:
1.Det området vest for byen som ligger mellom dens nåværende grense og følgende grenselinje: Fra Helvikfjorden følges steingjerdet mellom Sundes ut- og innmark opp og sørover til Sundeveien, over denne og følger videre gjerdets fortsettelse til forbi «Pinkegra». Linjen føres videre rett frem til den igjen støter mot gjerdet, som går mot « Trollkirken» og følger så dette til «Trollkirkens» høyeste punkt. Herfra fortsettes i samme retning til første høyde sør for kjørestadveien. Her gjøres grensen nær på rett vinkel til høyre og går rettlinjet mot Danefjellet til det punkt, hvor det derværende gjerde støter mot fjellets fot. Linjen bøyer nå i stump vinkel til venstre og fortsetter i sørøstlig retning ned til Lundevågen ved en derliggende båtstø. (Grensen er avmerket på et kart i målestokk 1:2.000 over «Farsund og vestlige omegn» som ligger ved sakens dokumenter.)
2.Det området av Spindodden som er avgrenset slik: Fra midten av Nordsund bru følger grensen sørsiden av brua i en avstand av 7 - syv - meter mot nordøst til bruhodet. Herfra mot øst til et punkt som ligger 15 meter fra den høyspenningsmast hvorfra føres spenn over riksvegen. Går så videre mot sørøst langs og parallelt med høyspenningslinjen i en avstand av 15 meter til denne skjærer herredsgrensen mellom Lista og Spind. Følger så videre mot sør grensen mellom disse herreder til det punkt denne støter mot sjøen i Norsundet (Aurebråtet). Fra samme tid går over fra Lista herred til Spind herred halvparten av Nordsund bru og det området av Spindsodden som etter foranstående ikke går over til byen.

Den endelige grenseskildring gis av den i § 2 nevnte kommisjon som også skal skildre grensen i sjøen.

§ 2.De nye grenselinjer merkes på statskassens bekostning med grensesteiner ved en åstedsforretning som holdes av personer Justisdepartementet oppnevner. Forretningen stadfestes av Kongen.
§ 3.De deler av Lista herred som etter § 1 legges til ladestedet Farsund (byutvidelsesområdet) skal fra 1. juli 1948 utgå av landets matrikkel og i enhver henseende høre inn under ladestedet. Dog skal dette ikke ha noen virkning på den odel som 30. juni 1948 måtte hvile på jord i byutvidelsesområdene.
§ 4.De personer som ved overføringen bor på byutvidelsesområdene, skal med omsyn til kommunevalglovens bestemmelser om kommunal stemmerett anses som bosatt i Faresund fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte området.
§ 5.De personer som pr. 1. januar 1948 hadde bopel på de områder som etter § 1 føres over til ladestedet Farsund anses ved skattelikning for budsjettåret 1. juli 1948 til 30. juni 1949 med omsyn til skatteplikt som bosatt i ladestedet. Utlikning av kommuneskatt til den utvidete bykommunen og av statsskatt for budsjettåret 1. juli 1948 til 30. juni 1949 skal foregå ved likningsmyndighetene i Farsund og etter de regler som gjelder for Farsund i medhold av skattelovgivningen for byene.
§ 6.De personer som 1 .juli har hjemstavn i Lista, anses å ha hjemstavn i Farsund for så vidt de hadde eller - i tilfelle av fravær - senest har hatt fast bopel i et av byutvidelsesområdene.
§ 7.Bygninger i byutvidelsesområdet nyter ikke godt av det nedslag i brannkontingenten som i medhold av lovgivningen om Norges brannkasse er eller måtte bli tilstått bygninger innen de eldre byområdene. Om og i hvilken utstrekning noe slikt nedslag skal tilstås noen del av bebyggelsen på byutvidelseesområdene bestemmes etter reglene i lovgivningen om Norges brannkasse.
§ 8.På byutvidelsesområdene skal det inntil annerledes bestemmes av vedkommende departement være tillatt å oppføre trebygninger i samsvar med reglene i §§ 114 og 115 i bygningsloven av 22. februar 1924.
§ 9.Vedkommende departement bemyndiges til å treffe de forføyninger med omsyn til omberegning av de geistlige tjenestemenns lønninger i Lista prestegjeld som denne resolusjon måtte gjøre nødvendig.