Forskrift om grensefastsettelse, Hole og Norderhov kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1948-03-19-2
PublisertII 1948 s 107
Ikrafttredelse19.03.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole og Norderhov kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Hole m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 1948. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 bestemmes:

1.Fra 1. juli 1948 fastsettes følgende grense i mellom herredene Hole og Norderhov i Buskerud fylke.

Grensa begynner i Bærums grense i Nordhallet av Vidvangshøgda og går mot nordvest til Storelva og Tyrifjorden. Grensa går herunder overalt etter grensene mellom de motstøtende matrikulerte eiendommer og slik som beskrevet i rapport av 15. september 1941 om oppgang og merking av grensa på stykket fra Vidvangshøgda i aust til grenserøys på stupet n.v. for Lårviktjernet i vest - og videre til Mosmyra og i Storelva i samsvar med framlegg av 29. juli 1944 fra herredenes grensenemder.

Grensa begynner i en røys i nordhallet av Vidvangshøgda omlag 500 m n.v. for det trigonometriske punkt på høgda, går i bein linje mot n.n.v. til det trigonometriske punkt på Mørkreiåsen, 574 m o.h. og går derifra i bein linje omlag 1300 m mot nord til grenserøys i nordvestre hjørnet av en myr som ligger omlag 340 m v.s.v. for nordre Bærumsvika i søre Heggelivatnet. Grensa ligger omlag 200 m n.n aust for stuebygningen på Monsebråtan, fortsetter omlag 65 m i samme retning til bolt i en stor stein, går herfra mot n.v. omlag 260 m til røys ved austbredden av elva Storlomma. Her bøyer grensa mot v.s.v. og går i bein linje til røys i søraustre hjørnet av Dåstjernmyra, går herfra i bein linje omlag 1100 m mot n.n.v til grenserøys i sørhallet av Elgsbrenna, går videre omlag 300 m mot n.v. til greserøys i n.v. hallet av Elgsbrenna og går derfra omlag 270 m mot n.n.aust til grenserøys aust for Elgsmyra. Her bøyer grensa mot v.n.v, går i bein linje omlag 3150 m til grenserøys på en bergknatt 90 m vest for Lårviktjernet og derfra i bein linje mot n.v. til et punkt som ligger omlag 130 m søraust for stuebygningen på eiendommen Skogly. Her tas grensea nordaustlig og nordlig retning og går dels i små kroker etter eiendomsgrensene opp til et punkt som ligger vel 100 m n.aust for Nordenga, på austsida av bygdevegen. Her bøyer grensa mot vest, går ut i Steinsfjorden omlag 300 m sør for garden Elvik, går videre i bein linje mot n.v. til det trigonometriske punkt på Avskjæret og herfra i bein linje mot n.n.v. over Steinfjorden til en liten vik sør for småbruket Framdal. Videre går grensa først omlag 600 m mot nord, bøyer sør for Tolpindrud mot n.v. til gardsvegen Hurum-Tolpindrud, følger denne veg omlag 350 m mot s.v., tar så nordvestlig hovedretning og går med små knekk til og over søre del av Burudåsen. Fra dennes vestkant går grensa med flere brytningspunkter s.v. over til den når gardsvegen Gatevoll-Vestein omlag 300 m v.s.v. for sistnevnte gard, følger så nevnte gardsveg nordvestover til riksvegen ved Gatevoll og deretter riksvegen sørover omlag 200 m. Deretter går grensa mot vest omlag 350 m, bøyer søraust for garden Raa mot s.v., går i bein linje omlag 650 m til gardsvegen aust for Motjernet og derfra mot s.v. ned til dette. Grensa går så mot vest over tjernet og omlag i bein linje til Mosmyra, bøyer her litt mer i vest og går i bein linje ned til Storelva som nåes omlag 270 m sør for stuebygningen på eiendommen Bakke. Storelva er deretter grense til Tyrifjordens arm Nordfjorden. Midt i denne støter grensa mot Tyristrand herred til

De her nevnte tall og navn står på Norges Geografiske Oppmålings originalkarter, en del også på de utgitte topografiske karter Nordmarka og Jevnaker.

2.Fra samme tidspunkt overføres fra Hole herred til Norderhov herred følgende eiendommer:

Av gnr. 23, bnr. 1, Stadum, den del som ligger mellom den gamle og den nye herredsgrense. 

Hele gnr. 43, bnr. 5, skyld mark 0,79 Holmen

Hele gnr. 46, bnr. 2, skyld mark 1,23 Hengslet

Hele gnr. 46, bnr. 6, skyld mark 1,05 Synneren

Hele gnr. 48, bnr. 1, skyld mark 11,39 Averøya

Hele gnr. 48, bnr. 3, skyld mark 1,16 Taje

Hele gnr. 48, bnr. 4, skyld mark 0,82 Taje - Ødeg.

Hele gnr. 48, bnr. 5, skyld mark 0,69 Taje

Hele gnr. 48, bnr. 6, skyld mark 1,32 Averøbråten

Hele gnr. 48, bnr. 8, skyld mark 0,01 Tabbebu

Hele gnr. 48, bnr. 9, skyld mark 0,50 Plassen

Hele gnr. 49, bnr. 1, skyld mark 8,75 Røsholmen

Hele gnr. 49, bnr. 24, skyld mark 2,00 Glasrud

Hele gnr. 49, bnr. 26, skyld mark 0,10 Trivja

Hele gnr. 6, bnr. 1, skyld mark 2,05 Vækkeren

Hele gnr. 7, bnr. 22, skyld mark 1,73 Myra

Hele gnr. 7, bnr. 27, skyld mark 1,17 Myra

Hele gnr. 8, bnr. 7, skyld mark 0,88 Framdal

Hele gnr. 8, bnr. 15, skyld mark 0,03 Fjellbakken

Hele gnr. 1, bnr. 22, skyld mark 1,85 Vikseter I

Hele gnr. 1, bnr. 23, skyld mark 0,30 Vikseter II A

Hele gnr. 4, bnr. 6, skyld mark 0,70 Vikseter II B

Fra Norderhov herred til Hole herred overføres fra samme tid:

Av gnr. 4, bnr. 1, skyld mark 12,84 Rå: Den del som ligger mellom den gamle og nye herredsgrense.

Hele gnr. 4, bnr. 3, skyld mark 0,23 Gatevoll

Hele gnr. 4, bnr. 6, skyld mark 0,12 Gatevoll 3

Hele gnr. 6, bnr. 1, skyld mark 0,19 Gile

Hele gnr. 6, bnr. 3, skyld mark 5,53 Gile

Av gnr. 8, bnr. 1 skyld mark 10,57 Veisteen S., den del som ligger mellom den gamle og nye herredsgrense.

Hele gnr. 8, bnr. 6, skyld mark 0,68 Kleiven

Hele gnr. 8, bnr. 8, skyld mark 2,70 Veisteen S.

Hele gnr. 40, bnr. 6, skyld mark 3,78 Gile-Ødegård

Hele gnr. 6, bnr. 3, skyld mark 5,53 Gile

Hele gnr. 6, bnr. 4, skyld mark 1,82 Gile

Av gnr. 6, bnr. 5 den del som ligger mellom den gamle og nye herredsgrense.

Hele gnr. 31, bnr. 38, skyld mark 0,87 Bråten

Hele gnr. 31, bnr. 35, skyld mark 0,05 Pipenhus

Hele gnr. 31, bnr. 50, skyld mark 0,08 Bjerkheim

Hele gnr. 31, bnr. 53, skyld mark 0,05 Bergli

Hele gnr. 41, bnr. 4, skyld mark 0,19 Baserud

Hele gnr. 41, bnr 5, skyld mark 0,01 Muggerud

Av gnr. 38, bnr. 8, den del som ligger mellom den gamle og nye herredsgrense.

Av gnr. 39, bnr. 2, skyld mark Seterløkke og Seterskog på Krokskogen

Av gnr. 41, bnr. 7, skyld mark 0,32 Gusgård skog

Av gnr. 42, bnr. 29, skyld mark 0,04 Prestløkka

Av gnr. 42, bnr. 33, skyld mark 0,60 Kampseterstykket

Av gnr. 44, bnr. 21, skyld mark 0,30 Børresheim

III.De personer som ved overføring bor innen overføringsområdet i Hole-Norderhov, skal i henhold til kommunevalglovens bestemmelser om stemmerett ansees bosatt i Norderhov-Hole fra det tidspukt de sist tok bopel innenfor nevnte områder.