Forskrift om grenseregulering, Oddernes og Kristiansand kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1948-04-30-1
PublisertII 1948 186
Ikrafttredelse30.04.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forOddernes og Kristiansand kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Oddernes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30.april 1948. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra den tid fylkesmannen i Vest-Agder fastsetter, føres over fra Oddernes herred til kjøpstaden Kristiansand den del av eiendommen Smedemyra, gnr.15, bnr.4 som ligger mellom kjøpstadens nåværende grense og en grenselinje som går i rett linje etter oppsatt gjerde fra er punkt (C) ved sjøen nordvestover til et punkt (A) i den gamle bygrense slik som lagt av på et kart i målestokken 1:500 som ligger blant saksdokumentene.
§ 2.Det området som etter § 1 føres over til kjøpstaden Kristiansand skal fra overføringsdagen utgå av landets matrikkel og i enhvert henseende høre under kjøpstaden. Dog skal dette ikke ha virkning på den odel som på overføringsdagen måtte hvile på jord i byutvidelsesområdet.
§ 3.Den nye bygrense skal på statskassens bekostning merkes med grensesteiner ved en åstedsforretning som holdes av personer oppnevnt av Justisdepartementet. Forretningen skal stadfestes av kongen. Justisdepartementet bestemmer når forretningen skal holdes og fastsetter salærene for de oppnevnte oppmerkingsmenn.