Forskrift om grenseregulering, Glemmen og Fredrikstad kommuner, Østfold.

DatoFOR-1948-04-30-2
PublisertII 1948 s 186
Ikrafttredelse30.04.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forGlemmen og Fredrikstad kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1og LOV-1938-06-10-6-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Glemmen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Fra 1. juli 1948 overgår fra Glemmen herred til kjøpstaden Fredrikstad et område ved Frydenberg som ligger mellom jernbanens grunn i nordaust og den nåværende bygrense i sør, mellom Veumsgata i aust og grenselinja for byens eiendom i vest.
§ 2.Det området som etter § 1 føres over til kjøpstaden Fredrikstad skal fra overføringsdagen utgå av landets matrikkel og i enhver henseende høre under kjøpstaden. Dog skal dette ikke ha noen virkning på den odel som på overføringsdagen måtte hvile på jord i byutvidelsesområdet.
§ 3.Den nye bygrense skal på statskassens bekostning merkes med grensesteiner ved en åstedsforretning som holdes av personer oppnevnt av kongen. Justisdepartementet bestemmer når forretningen skal holdes og fastsetter salærene for de oppnevnte grensemerkingsmenn.
§ 4.Bygninger på de strekninger som ved denne resolusjon innlemmes i Fredrikstad nyter ikke godt av det nedslag i brannkontigent som i medhold av lovgivningen om Norges Brannkasse er eller måtte bli tilstått bygninger innen de eldre byområder. Om og i hvilken utstrekning noe slik nedslag i tilfelle skal tilstås noen del av bebyggelsen på det innlemmete området bestemmes etter reglene i lovgivningen om Norges Brannkasse.
§ 5.I det innlemmete området skal det inntil annerledes bestemmes av vedkommende departement være tillatt å oppføre trebygninger i samsvar med reglene i §§ 114 og 115 i bygningsloven av 22. februar 1924.