Forskrift om grenseregulering for prestegjeld, Lunner prestegjeld, Jevnaker prestegjeld, Hedmark.

DatoFOR-1948-11-19-4
PublisertII 1948 s 697
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLunner prestegjeld, Jevnaker prestegjeld, Hadeland og Land prosti, Hamar bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om prestegjeld, Lunner m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. november 1948. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Den sivile og geistlige inndelingsgrense mellom Jevnaker og Lunner herreder, prestegjeld og lensmannsdistrikter skal gå overensstemmende med et framlagt utkast.

Denne grensefastsettelse avløser den som ble foretatt ved kgl.res. av 17. januar 1913.

Grensa mellom herredene Lunner og Jevnaker går over alt etter grensene mellom de motstøtende matrikulerte eiendommer. Fra nord mot sør går grensa slik:

Den begynner i Gran herreds grense i bekkemøtet 140 m sør-vest for tjernet Mjørputten og går i Rostedbekken mot sørøst ned til Orentjernet, videre gjennom dettes vestre vik og i avløpet ned til Velotjernet, hvorfra Veloelva1 er grense sørover til Bråtåtjernet. Grensa bøyer her mot sørvest, går gjennom tjernet og i dettes avløp Rustadelva1 ned til Sløvikelva og videre vestover i denne til et punkt som ligger om lag 500 m vest for avløpsosen i Sverigetjern. Grensa bøyer så mot søraust og aust til et punkt som ligger om lag 100 m nordvest for stua på småbruket Løkjenbråten, tar her sørlig lei og går omtrent i bein linje til det nordvestre av Galtedalstjerna, går gjennom austre del av tjernet og i avløpet ned til og tvers over søraustre Galtedalstjern, når søraustre strandbredd om lag 100 m aust for bekkeosen i sørbredden og går i om lag bein linje 620 m mot søraust opp i åsen. Her tar grensa nordlig lei og går i bein linje ned til bekken som kommer fra gardene Vassjø og Merlerud og som renner ut i Ulvenbråtåtjernet. Denne bekk er så grense om lag 280 m nordvestover og ned til tjernet. Grensa går så over tjernets austre del, går mot nord og når nordre strandbredd om lag 50 m nordvest for austenden av tjernet og går videre i en boge mot nord og nordaust til Vassjøtjernet, hvis vestre strandbredd den når om lag 150 m søraust for stuehuset på garden Steinrud. Grensa går så med søraustlig lei gjennom Vassjøtjernet til søraustenden. (Hallomsbekkens os). Om lag 20 m ovenfor osen bøyer grensa av mot sør, gjør så en liten sving mot aust og går deretter i bein linje om lag 600 m mot sør (noe aust) opp til brinken av åsen, bøyer mot aust og går i beine linje til Hallomsbekken1, som så er grense opp til Hallomstjernet. Deretter går grensa gjennom tjernet til utløpsosen av bekken fra Holteputten, videre i denne bekk opp til og gjennom putten. Fra dennes sørvestre strand følger grensa mot sør et gjerde som går på vestsida av den vesle bekken mellom Holt og Halvorsrud og går videre i om lag samme lei etter et gjerde og går mellom husene på gardene Høghaug1 og Skarpsno1. I om lag samme lei går grensa om lag 750 m opp i nordhallet av Balangrudsæterhøgda, bøyer så mot vestsørvest, går over Grasbergdalen1 til et åshjørne som ligger om lag 800 m nordvest for merket i Norges geografiske oppmålings trigonometriske punkt på Balangrudsæterhøgda. Grensa går så mot sør-søraust til og over det sørvestre Grasbergtjern, inn i dettes sørligste vik, videre mot sør-søraust opp gjennom dalsøkket, følger en vinterveg et lite stykke, går over nordaustligste del av Fålåmyra1 og videre etter et lite bekkesig herfra og ned til en liten vik i veststranda av vatnet Mylla. Grensa går derfra et lite stykke mot nordaust ut i Mylla, går så mot sør om odden på sørsida av ovennevnte vesle vik og går i bein linje til merket i Norges geografiske oppmåling trigonometriske punkt på fjellet Kolleren, bøyer her mot søraust og går i bein linje til det sted hvor bekken gjennom Kalvedalen renner ut i vatnet Gjerdingens bukt Kalven - etter vannstand ved stengt dam. Grensa går videre mot søraust ut i og gjennom Kalven og ut i Gjerdingen, bøyer mot sør- og sørvest og går inn på vestbredden av Gjerdingen mellom Jevnaker almenning og godseier Løvenskiolds eiendom Nordmarka. Fra dette merket går grensa i noe nær bein linje mot sør (noe vest) til nordvestenden av tjernet lille Fyllingen, går med søraustlig lei gjennom tjernet og går så i bekken mot sørvest ned i vatnet store Fyllingen, går sørvestover gjennom dette vatn til utløpsosen, videre i bekken ned til vatnet Katnosa og ut nordre vik av dette vatn aust om holmen i vika. Ute i Gjerdingen - 200 m sør for nevnte holme - støter grensa mot Norderhov herred i mot.

De fleste av de her nevnte navn står på det topografiske kart i 1:50.000 over Nordmarka og på gradteigskart Jevnaker utgave 1945, og på originalkartene til disse kart.

1Navnet står ikke på kartet.